APROBAR, la ficha tecnica "MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I. E.Nº 337 PAUL HARRIS - I. E. I. Nº 154 - I. E. Nº 43027 MARISCAL DOMINGO NIETO MARQUEZ - ILO " por un monto de ...