APROBAR, la ficha tecnica "MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I. E. FE Y ALEGRIA Nº 52 - I. E. Nº 324 - I.E.I. Nº 330 MARIA AUXILIADORA - ILO " por un monto de ...