APROBAR, la ficha tecnica "MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I. E.Nº 157 LOS LEONCITOS - I.E. Nº 298 MIRAMAR - I.E. Nº 331 SAN NICOLAS - ILO " por un monto de ...